مراحل دریافت خدمات پلتفرم کتونیا به شرح زیر می باشد:
1-تکمیل فرم مرف
2-تکمیل فرم پذیرش و افزایش اعتبار حساب
3-تکمیل فرم شرح حال
4-دریافت خدمات

لازم به ذکر است مبلغ خدمات پس از ارائه طبق تعرفه (مشاهده تعرفه خدمات) از حساب شما نزد کتونیا کسر می گردد.
توجه : دریافت هرگونه خدماتی ملزم به شارژ حساب نزد کتونیا به مقدار مورد نیاز می باشد.