تعرفه خدمات پلتفرم سبک زندگی کتونیا

معتبر تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

نوع خدمت تعرفه(تومان)
رژیم غذایی 121,128
منوی غذایی 108,150
اولین جلسه مشاوره پزشک 135,000
ویزیت پزشک 90,000
تک جلسه پایش پزشک 135,000
اولین جلسه مشاوره کارشناس تغذیه 77,250
تک جلسه پایش کارشناس تغذیه 77,250
ماه اول فاز بهبودی دیابت نوع یک 910,800
ماه دوم فاز بهبودی دیابت نوع یک 640,800
ماه سوم فاز بهبودی دیابت نوع یک 505,800
فاز تثبیت دیابت نوع یک 428,550
فاز پایش دیابت نوع یک  733,500
ماه اول فاز بهبودی دیابت نوع دو 910,800
ماه دوم فاز بهبودی دیابت نوع دو 910,800
ماه سوم فاز بهبودی دیابت نوع دو 505,800
فاز تثبیت دیابت نوع دو 428,550
فاز پایش دیابت نوع دو 733,500
ماه اول فاز بهبودی سندروم متابولیک 579,000
ماه دوم فاز بهبودی سندروم متابولیک 444,000
ماه اول فاز بهبودی پیش دیابت 579,000
ماه دوم فاز بهبودی پیش دیابت 444,000
ماه اول تناسب اندام 309,000
ماه دوم تناسب اندام 154,500
ماه سوم تناسب اندام  154,500
ماه چهارم تناسب اندام  77,250
ماه پنجم تناسب اندام  77,250
ماه ششم تناسب اندام  77,250
ترکینگ و پوشینگ 4 ساعت در ماه 494,400
ترکینگ و پوشینگ 2 ساعت در ماه 247,200
ترکینگ و پوشینگ 80 دقیقه در ماه 165,624