خدماتواحدقیمت (ریال)
نظارت روزانه کوچ15 دقیقه212,500
جلسه کوچ30 دقیقه425,000
جلسه کمیسیون پزشکییک جلسه4,400,000
نظارت پزشکی5 دقیقه280,000
نظارت کوچ ارشدیک ساعت1,000,000
رژیمیک بار1,700,000
دی ماه 1401
خدمات / نوبت و هزینهنوبت و هزینه
ماه اول
(فاز بهبودی)
نوبت و هزینه
ماه دوم
(فاز بهبودی)
نوبت و هزینه
ماه سوم
(فاز بهبودی)
نوبت و هزینه
ماه چهارم تا ششم
(فاز تثبیت)
خدمات و هزینه
18 ماه پایش
(فاز پایش)
تماس نظارت کوچ196000
جلسه کوچ444418
جلسه کمیسیون پزشکی42113
مورد نظارت پزشکی23104521
مورد طراحی رژیم غذایی10100
نظارت کوچ ارشد (ساعت)21113
برآورد هزینه33,477,500 ریال15,575,000 ریال9,920,000 ریال8,500,000 ریال29,730,000 ریال