ثبت نام معکوس سازی دیابت نوع دو

واقعا خسته شده بودم،از انسولین...از اینکه همیشه مریض و ناتوان باشم...
همیشه میگفتم خدایا راهی هست؟؟! خدا صدای من رو شنید...
(قطع کامل 170 واحد انسولین در دو ماه و نیم)
فاطمه بختیاری
فاطمه بختیاری
دیابت نوع دو