رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین

گلیسمی

رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین (GI پایین) یک برنامه غذایی است که بر اساس نحوه تأثیر غذاها بر سطح قند خون است که سطح گلوکز خون نیز نامیده می شود.