شاخص گلیسمی

Glycemic Index شاخص گلیسیمی

شاخص گلیسمی (GI) یک امتیاز عددی را به یک غذا بر اساس میزان افزایش شدید قند خون شما اختصاص می دهد