رژیم غذایی بیگست لوزر

رژیم غذایی بیگست لوزر یا 45% کربوهیدرات-کتونیا

رژیم غذایی بیگست لوزر یا 45% استفاده از کربوهیدرات و 25% استفاده از چربی های سالم و مابقی پروتئین، یکی از رژیم های بر مبنای کالری شماری است. ورودی این رژیم حدود 1500 کالری در روز است و گرچه رژیم سختی است اما با توجه به تنوع غذایی، و تاکید بر غذای سالم، می توان آن را یکی از رژیم مناسب برای شروع پروسه کاهش وزن در نظر گرفت.