کاهش چربی چگونه رخ می دهد؟

روند کاهش چربی چگونه است

برای کاهش وزن، باید کالری کمتری نسبت به کالری که می سوزانید مصرف کنید؛ این روند تعادل منفی کالری نامیده می شود.

بدن چگونه کربوهیدرات های الکل قند را کنترل می کند

الکل قند کربوهیدرات کتونیا ketonia

الکل های قند مشابه فیبر فرآوری می شوند، البته با چند تفاوت مهم. بسیاری از الکل های قند، فقط تا حدی در روده کوچک جذب می شوند و تنوع زیادی در بین انواع مختلف وجود دارد. محققان گزارش می دهند که روده کوچک ۲ تا ۹۰ درصد از الکل های قند را جذب می کند. […]

رژیم غذایی بیگست لوزر

رژیم غذایی بیگست لوزر یا 45% کربوهیدرات-کتونیا

رژیم غذایی بیگست لوزر یا 45% استفاده از کربوهیدرات و 25% استفاده از چربی های سالم و مابقی پروتئین، یکی از رژیم های بر مبنای کالری شماری است. ورودی این رژیم حدود 1500 کالری در روز است و گرچه رژیم سختی است اما با توجه به تنوع غذایی، و تاکید بر غذای سالم، می توان آن را یکی از رژیم مناسب برای شروع پروسه کاهش وزن در نظر گرفت.